X

تاریخچه سازمان پارک هاوفضای سبز شهرداری قم

سازمان پاركها وفضای سبزدرسال ۱۳۷۵ پس ازتصویب اساسنامه و ابلاغ آن ازسوی وزارت محترم كشور درشهرداری قم تأسیس شده است. این سازمان یكی از تخصصی ترین سازمانهای شهرداری محسوب می شودكه براساس نوع فعالیت و اهداف ویژه ای كه درماده3 اساسنامه بدان اشاره نموده، وظیفه دارد درجهت «ایجاد و نگهداری و اداره كلیه امور پاركها، فضای سبز، میادین، وسایل تفریحی، انجام هرگونه تحقیقات علمی و كشاورزی درارتباط بامسائل فضای سبز وطرح وبرنامه ریزی درجهت گسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی» اهتمام ورزد و روشن است جهت نیل به امورنیاز است تاسازمان از توان فنی و كادر تخصصی برخوردار گردد، فلذا طی 10 سال گذشته بیش از۲۵ نفر كارشناس در گرایشهای مختلف جذب سازمان گردیده اند. سازمان به منظوركنترل و نظارت تمام فعالیتهای امانی و پیمانی، واحدی راتحت عنوان نظارت دائر نموده كه این واحد تمام اقدامات رابراساس اصول علمی و فنی منطبق نموده تاهرحركتی با پشتوانه كارشناسی صورت پذیرد. درشهر قم مجموعاً 21.678.388 مترمربع فضای سبز وجود دارد كه از این مقدار 6.966.193 مترمربع پاركهای شهری و تفریحی و مابقی بصورت فضاهای سبزجنگلی، میادین، رفیوژها و كمربند سبزاست. آنچه در حركت مناسب سازمان، خلل ایجاد می كند عدم وجود منابع درآمدی درسازمان است، گرچه سازمان مستقل است و لیكن بدلیل ضعف این منابع، وابستگی به مركز هنوز باقی است، تقویت منابع درآمدی و یا اصلاح آنها می تواند سازمان را از هزینه بر بودن به یك سازمان درآمدزا تبدیل نماید.

برنامه های بلند مدت و ميان مدت سازمان

 • توسعه فضاهای سبز شهری و رسيدن به سرانه های استاندارد.......مترمربع.
 • ايجاد شبكه آب خام و جداسازی آب شرب از شبكه داخلی فضاهای سبز (پس از اصلاح طرح جامع آب خام فعلي).
 • توسعه فضای سبزحفاظتی به منظور جلوگيری از نفوذ بادهای گرم و خشك و كمك به تلطيف هوا.
 • شناسايی و مبارزه با آفات و بيمارهای گياهی.
 • تثبيت و پراكنش گونه های گياهی سازگار با اقليم قم.
 • توسعه شبکه آبیاری پساب شهری در فضای سبز
 • تهيه طرح جامع فضای سبز شهر و نيزفن آفات وبيماريهای گياهی.
 • توسعه شبكه های آبياری تحت فشار به منظور استفاده بهينه از منابع آبهای زيرزمينی و شرب شهر.
 • بهسازی و استاندارسازی مبلمان شهری و وسايل بازی در سطح شهر.
 • مبلمان و تجهيز پاركهای جنگلی و تبديل آنها به پاركهای شهری.
 • رشد سرانه فضای سبز و استاندارد نمودن آن (۱۵-۳۰ مترمربع جهت شهرهای گرمسيری). 

نیازها

 • داشتن مكانی ثابت جهت ستاد مركزی سازمان به منظور مديريت فضای سبزشهر.
 • تخصيص اعتبارات كافي به جهت توسعه شبكه و منابع آب خام به گونه ای كه به۲۷ حلقه چاه فعلي و ۲۶حلقه ديگر مجموعه اضافه شده و براساس پيش بيني اوليه ۷/۱۶ ميليارد تومان اعتبار مورد نياز تقويت منابع و احداث شبكه آبرساني نياز می باشد.
 • تخصيص اعتبار به منظور جبران فضاي سبز جنگلي نابود شده در اثر برودت هوا در زمستان گذشته به گونه ای كه حداقل ۶۰۰ هكتار از اراضی زيتونكاری نياز به باز كاشت مجددداشته و همچنين بانابودی اندامهای هوايی درختان اكاليپتوس، درختكاری درشوارع می بايست تقويت شود.
 • پيش بينی درصدی ثابت از بودجه سالانه شهرداری، به منظور تعريف پروژه های فضای سبز در مناطق.
 • تكميل كادرفني، تخصصی سازمان براساس چارت سازمانی مصوب به منظوركنترل و هدايت پروژه های فضای سبز در سطح شهر.